Tre Việt Nam

Tre Mạnh Tông hạt trồng sau 2 năm tại Bình Dương